آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گروه پشتیبانی

نـام مسئول گـروه
محمدباقر ناصری انتظامات
فرشته غلامی بهبود کیفیت
فاطمه شفیعی صبور بهداشت محیط
سجاد پیریایی مسئول بیمه
امیرحسین میرآفتاب تدارکات
نسرین ایبک آبادی تغذیه
سارا قوشلی پور روابط عمومی 
طاهره سنگچی دبیرخانه
شمسیه مصری مسئول دفتر متولی
روژین بهرامیان مسئول دفتر ریاست و مسئول خرید دارو
اصغر قلیزاده فنی / مهندسی و تاسیسات
کبری اژدری مدارک پزشکی
مریم مقدم منابع انسانی
مرضیه گلچمن بهداشت حرفه ای
فرشته مرادی مسئول رسیدگی به شکایات و مددکاری
مسئول صندوق
وحید مجرد مسئول خدمات
شاهین داودی مسئول IT
رضا صادق زاده مهندسی پزشکی
فاطمه شفیعی صبور لاندری