آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گروه پشتیبانی

نـام مسئول گـروه
محمدباقر ناصری انتظامات
فرشته غلامی بهبود کیفیت
فاطمه شفیعی صبور بهداشت محیط
سجاد پیریایی مسئول بیمه
امیرحسین میرآفتاب تدارکات
نسرین ایبک آبادی تغذیه
نجمه قاسمی حسابداری
سارا قوشلی پور روابط عمومی 
طاهره سنگچی دبیرخانه
شمسیه مصری دفتر ریاست
روژین بهرامیان دفتر مدیریت
اصغر قلیزاده فنی / مهندسی و تاسیسات
کبری اژدری مدارک پزشکی
مریم مقدم منابع انسانی
فاطمه چهاراقران بهداشت حرفه ای
فرشته مرادی مسئول رسیدگی به شکایات و مددکاری
مهدی ثابت علی مسئول صندوق
وحید مجرد مسئول خدمات
شاهین داودی مسئول IT
ریحانه رشادی مهندسی پزشکی
فاطمه شفیعی صبور لاندری