آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

گروه پرستاری

مدیر پرستاری
میرقاسم قاسم زاده

 

سوپروایزرها
محمودنظامی داود تاریقلی عالم ایمانی مریم نظامپور فاطمه عزیزی سکینه محمدیان

 

سرپرستار  بخش
فاطمه یوسیلیانی اتاق عمل
تهمینه رستمیان بلوک زایمان
فاطمه یوسیلیانی CSR
فاطمه ربیعی داخلی – جراحی
معصومه عباسی زنان
نوشین دلیری کودکان
مریم نظامپور ICU
CCU
رقیه حسن نژاد اورژانس
فاطمه رضوانی دیالیز
سکینه زنگنه کلینیک ها