آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

گروه پرستاری

مدیر پرستاری
میرقاسم قاسم زاده

 

سوپروایزرها
فرشته حاجی زاده میترا شهریاری اکرم کریمی فاطمه حسن زاده فاطمه عزیزی سکینه محمدیان

 

سرپرستار  بخش
نسرین زمان پور اتاق عمل
تهمینه رستمیان بلوک زایمان
نسرین زمان پور CSR
فاطمه ربیعی داخلی – جراحی
معصومه عباسی زنان
نوشین دلیری کودکان
محمدرضا فتحی ICU
CCU
رقیه حسن نژاد اورژانس
فاطمه رضوانی دیالیز
سکینه زنگنه کلینیک ها