آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

گروه پاراکلینیک

نام بخش

مدیر بخش سوپروایزر بخش
آزمایشگاه دکتر فرزانه نظری علیرضا فلسفی
تصویربرداری دکتر حسین زارعی معصومه اسدی
داروخانه دکتر هادی حمیدیا نسرین حسنی