آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

گـروه پـاراکلینیک

نـام بخش

مدیـر بخش سوپـروایـزر بخش
آزمایشگاه دکتر فرزانه نظری علیرضا فلسفی
تصویربرداری دکتر حسین زارعی معصومه اسدی
داروخانه دکتر هادی حمیدیا نسرین حسنی