آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

کمیتـه‌هـا

کمیته تیـم حاکمیتی

کمیته پـایش و سنجش کیفیت

کمیته مدیـریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای

کمیته کنترل عفونت

کمیته بهداشت محیط

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر

کمیته اورژانس (تریاژ و تعیین تکلیف بیماران (مدیریت تخت))

کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی و نسوح

کمیته طب انتقال خون