آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

چشم انداز

برآنیم مجهزترین مـرکز بیمارستـانی جنـرال شهر تهـران تـا سال 1410 بـاشیم.