آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

بیانیه رسالت

رسـالت بیمارستـان مفـرح ارائه مطلـوبتـرین خدمـات تشخیصی و درمـانی بـا تکیـه بـر بهبود مستمر کیفیت خـدمـات و ایمنی بیمـار از طریـق نیـروهـای متخصص و تجهیـزات به روز بـوده تا بتواند بـه واسطه ایـجاد اعتماد، آگـاهی و وفـاداری انتخاب اول مـردم منطقه جنوب تهـران بـاشد.