آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

ریـاست بیمارستـان و مدیـران

تولیت بیمارستـان مفرح: دکتـر علی مفـرح

ریاست بیمارستـان: مهنـدس حمید مفـرح

معاونت درمان بیمارستـان: دکتـر حمیدرضا وزیری

مسئول فنی بیمارستـان: دکتـر مهرداد حبیبی

معاونت اداری – مالی بیـمارستان: مهندس محمدرضا غریب 

مدیـر پــرستـاری: میرقاسم قاسم‌زاده