آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

ریـاست بیمارستـان و مدیـران

تولیت بیمارستـان مفرح: دکتـر علی مفـرح

ریاست بیمارستـان: مهنـدس حمید مفـرح

مسئول فنی بیمارستـان: دکتـر علیرضا نوری

معاونت اداری – پشتیبانی بیـمارستان: مهندس جعفر لواف پور

مدیـر پــرستـاری: میرقاسم قاسم‌زاده