آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

تـرخیص بیـماران بستـری

  1. امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
  2. تکمیل پرونده در بخش مربوطه
  3. ارسال پرونده به واحد مدارک پزشکی جهت کنترل پرونده بیمار جهت رفع نقص
  4. انتقال پرونده به واحد ترخیص توسط منشی
  5. تحویل پرونده به صندوق جهت تسویه حساب
  6. تحویل برگه ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار