آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

روزساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبهصبحدکتر مریم جعفریجراح و متخصص زناندرمانگاه 1
شنبهعصر دکتر مریم جعفریجراح و متخصص زناندرمانگاه 1
شنبه صبح دکتر گنجیجراح و متخصص زناندرمانگاه 2
شنبه صبح دکتر محمدعلی محرابیفوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
شنبه صبح دکتر سیروس عزیزیمتخصص طب فیزیکی
شنبه عصر دکتر جمشید قادریروانپزشک
شنبه صبحدکتر پرویز اردونیمتخصص داخلی/آندوسکوپی
شنبهعصر (2 الی 4 عصر)دکتر الهه یزدانیمتخصص داخلی
شنبهصبح دکتر محمود سلطانیفوق تخصص نوزادان
شنبه عصر (2 الی 4 عصر)دکتر پگاه ادهمیمتخص اطفال
شنبه عصر ( 2 الی 4 عصر)دکتر مازیار سلیمیاورولوژیست
شنبه صبح دکتر وحید بهشاد متخصص ارتوپدی
شنبهصبحدکتر مجید رضایی طاویرانیجراح عمومی و زیبایی
شنبه صبح دکتر فربود کلانتری جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
شنبهصبحدکتر محسن علیجانیمتخصص عفونی
شنبهصبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
یکشنبهصبحدکتر اعظم محمدیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهظهر دکتر زهرا خلجفوق تخصص نازاییدرمانگاه 2
یکشنبهعصر دکتر اعظم محمدیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهصبحدکتر علیرضا کاوهمتخصص قلب و عروق
یکشنبهعصردکتر فاطمه صفائیمتخصص قلب و عروق
یکشنبهصبحدکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
یکشنبهعصر (2 الی 4 عصر)دکتر منا بیاتمتخصص داخلی
یکشنبهصبحدکتر رضا جاودانی جراح مغز و اعصاب
یکشنبه صبح دکتر موسی خراسانیفوق تخصص نوزادان
یکشنبه عصر (2 لی 4 عصر)دکتر بهرام بیرامیمتخصص اطفال
یکشنبهصبحدکتر بابک برزوجراح ارتوپدی
یکشنبهعصر (2 الی 4 عصر)دکتر کوروش فاتحجراح ارتوپدی
یکشنبهصبحدکتر مینا ایمانزادهجراح عمومی و زیبایی
یکشنبهصبحدکتر مازیار سلیمیجراح اورولوژی
یکشنبهصبحآقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
دوشنبه صبح دکتر ناهید صفریجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه صبحدکتر گیتی سیدقیاسیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
دوشنبه عصر دکتر ناهید صفریجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه صبح دکتر لیلا ایمانی متخصص قلب و عروق
دوشنبه عصر دکتر فاطمه صفائی متخصص قلب و عروق
دوشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی /آندوسکوپی
دوشنبه عصر (2 الی 4 عصر)دکتر الهه یزدانیمتخصص داخلی
دوشنبه صبح دکتر بهرام بیرامی متخصص اطفال
دوشنبه عصر (2 الی 4 عصر)دکتر محسن مرادیمتخصص اطفال
دوشنبهصبح دکتر مسعود مختاری جراح و متخصص ارتوپدی
دوشنبهعصر ( 2 الی 4 عصر)دکتر مسعود مختاری جراح و متخصص ارتوپدی
دوشنبه صبح دکتر سیدعلی جزائریجراح عمومی و زیبایی
دوشنبه عصردکتر حسین تاروردی زاده جراح عمومی و زیبایی
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبه صبح دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه عصر دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه صبح دکتر حسن فرج زاده جلالی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 2
سه شنبه صبح دکتر علیرضا کاوهمتخصص قلب وعروق
سه شنبه عصردکتر فاطمه صفائی متخصص قلب وعروق
سه شنبه صبح دکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر لعیا حجتی متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر محمدرضا محمدی پور جراح مغز و اعصاب
سه شنبه صبح دکتر محمد سام زاده فوق تخصص اورولوژی
سه شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
سه شنبه عصر ( 2 الی 4 عصر)دکتر پگاه ادهمیمتخصص اطفال
سه شنبه صبح دکتر کوروش فاتح جراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه عصر ( 2الی 4 عصر)دکتر بابک برزوجراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه صبح دکتر مینا ایمانزاده جراح عمومی و زیبایی
سه شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوائی سنجی
چهارشنبه صبح دکتر زینب حسامی جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه عصر دکتر زینب حسامیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه صبح دکتر مرجان قاجاریه جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
چهارشنبه صبح دکتر لیلا ایمانیمتخصص قلب و عروق
چهارشنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
چهارشنبه صبح دکتر مهران شفیعی متخصص مغز و اعصاب
چهارشنبه صبح دکتر علیرضا نوری متخصص اورولوژی
چهارشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی / آندوسکوپی
چهارشنبه عصر ( 2 الی 4 عصر)دکتر منا بیاتمتخصص داخلی
چهارشنبه صبح دکتر محمود سلطانی فوق تخصص نوزادان
چهارشنبه عصر ( 2 الی 4 عصر)دکتر محسن مرادی متخصص اطفال
چهارشنبه صبح دکتر بابک برزوجراح و متخصص ارتوپدی
چهارشنبه صبح دکتر مرتضی کیاموسوی جراح عمومی و زیبایی
چهارشنبه صبح آقای امیدنیک اندیش شنوایی سنجی
پنج شنبه صبح دکتر سهیلا اژدریانجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه عصر دکتر سهیلا اژدریانجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه صبحدکتر مسعود مختاریجراح ارتوپدی
پنج شنبه صبح دکتر علیرضا کاوه متخصص قلب و عروق
پنج شنبه صبح دکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
پنج شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
پنج شنبه صبح دکتر مینا ایمان زاده جراح عمومی
پنج شنبه صبح دکتر مرتضی نادرانچشم پزشک
پنج شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی