آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

ایام هفتهساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبه صبحخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبه عصرخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
شنبهصبحخانم دکتر اخباریاطفال
شنبهصبحآقای دکتر بهشاد تخصص ارتوپدی
شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراجی عمومی
شنبهصبحآقای دکتر محرابی قلب
شنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
شنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
شنبهعصرآقای دکتر قادریمتخصص اعصاب و روان
شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهعصرخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
یکشنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
یکشنبهصبحآقای دکتر محمودیفوق تخصص هیپ (لگن)
یکشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
یکشنبهعصرآقای دکتر شیبانیجراحی عمومی
یکشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
یکشنبهعصرآقای دکتر محرابیقلب
یکشنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
یک شنبهصبحآقای دکتر غیاثی آنکولوژیست و رادیوتراپیست
یکشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهصبحخانم دکتر شریعتی زنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهعصرخانم دکتر شریعتیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
دوشنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
دوشنبهصبحآقای دکتر ولی پوراورولوژی
دوشنبهصبحآقای دکتر بهشادارتوپدی
دوشنبهصبحآقای دکتر رازقیانیجراحی عمومی
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
دوشنبهصبحخانم دکتر پویاژنتیک
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه و رژیم درمانی
سه شنبهصبحآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهعصرآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهصبحخانم دکتر اخباریاطفال
سه شنبهصبحآقای دکتر سام زادهاورولوژی
سه شنبهصبحآقای دکتر آقاپورمتخصص ارتوپدی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
سه شنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
سه شنبهعصرآقای دکتر خیراندیشاعصاب و روان
سه شنبهظهر آقای دکتر احسان زارعچشم
سه شنبهصبحآقای دکتر فرهنگی گوش و حلق و بینی
سه شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
چهارشنبهصبحخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهعصرخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهصبحآقای دکتر اخباریاطفال
چهارشنبهصبحآقای دکتر نوریاورولوژی
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
چهارشنبهصبحآقای دکتر کیاموسویجراحی عمومی
چهارشنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
چهارشنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
چهارشنبهصبحآقای دکتر شفیعینورولوژیست(متخصص بیماری های مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحآقای دکتر محمدپورنوروسرجری(جراح مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه و رژیم درمانی
چهارشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
پنج شنبهصبحخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهعصرخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
پنج شنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
پنج شنبهصبحآقای دکتر نژادگشتیارتوپدی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
پنج شنبهصبحخانم دکتر صفائیقلب
پنج شنبهظهرآقای دکتر احسان زارعچشم
پنج شنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
پنج شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی