آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

روزساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبهصبحدکتر مریم جعفریجراح و متخصص زناندرمانگاه 1
شنبهعصر دکتر مریم جعفریجراح و متخصص زناندرمانگاه 1
شنبه صبح دکتر حکیمه گنجیجراح و متخصص زناندرمانگاه 2
شنبه صبح دکتر محمدعلی محرابیفوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
شنبه صبحدکتر پرویز اردونیمتخصص داخلی/آندوسکوپی
شنبهعصر (2 الی 4 عصر)دکتر الهه یزدانیمتخصص داخلی
شنبهعصر (1 الی 15 ظهر)دکتر سمانه حزه لوفوق تخصص گوارش
شنبهصبح دکتر محمود سلطانیفوق تخصص نوزادان
شنبه عصر (2 الی 4 عصر)دکتر جواد ذوقیمتخص اطفال
شنبه صبحدکتر مازیار سلیمیاورولوژیست
شنبه صبح دکتر وحید بهشاد متخصص ارتوپدی
شنبه صبحدکتر پویا نوذرنژاد متخصص ارتوپدی
شنبهصبحدکتر مجتبی کاشی جراح عمومی و زیبایی
شنبهعصردکتر شروان فامیلیجراح عمومی
شنبه صبح دکتر فربود کلانتری جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
شنبهصبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
یکشنبهصبحدکتر زینب حسامیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهظهر دکتر مرجان قاجاریهجزاح زناندرمانگاه 2
یکشنبهعصر دکتر زینب حسامیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهصبحدکتر علیرضا کاوهمتخصص قلب و عروق
یکشنبهعصردکتر فاطمه صفائیمتخصص قلب و عروق
یکشنبهصبحدکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
یکشنبهصبحدکتر جراح مغز و اعصاب
یکشنبه صبح دکتر موسی خراسانیفوق تخصص نوزادان
یکشنبه عصر (2 لی 4 عصر)دکتر فرزانه فولادی متخصص اطفال
یکشنبه صبحدکتر بنفشه ایمانی اورولوژیست
یکشنبهصبحدکتر مسعود مختاری جراح ارتوپدی
یکشنبهعصر (2 الی 4 عصر)دکتر کوروش فاتحجراح ارتوپدی
یکشنبهصبحدکتر مجید رضایی طاویرانی جراح عمومی و زیبایی
یکشنبهصبحآقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
دوشنبه صبح دکتر گلاره نیاکانجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه صبحدکتر اعظم محمدیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
دوشنبه عصر دکتر گلاره نیاکان جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه صبح دکتر لیلا ایمانی متخصص قلب و عروق
دوشنبه عصر دکتر فاطمه صفائی متخصص قلب و عروق
دوشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی /آندوسکوپی
دوشنبه عصر (2 الی 4 عصر)دکتر الهه یزدانیمتخصص داخلی
دوشنبه صبح دکتر خراسانی / دکتر سلطانی فوق تخصص نوزادان
دوشنبه عصر (2 الی 4 عصر)دکتر جواد ذوقیمتخصص اطفال
دوشنبهصبح دکتر بابک برزو جراح و متخصص ارتوپدی
دوشنبهصبحدکتر رحمت الله بیاتجراح و متخصص ارتوپدی
دوشنبهصبحدکتر حجت الله بهرامی سامانی متخصص بیماری های مغز و اعصاب
دوشنبه صبح دکتر مینا ایمان زادهجراح عمومی و زیبایی
دوشنبهصبحدکتر حسین فوزی فردجراح اورولوژی
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبه صبح دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبهصبح دکتر سیروس عزیزیمتخصص طب فیزیکی
سه شنبه عصر دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه صبح دکتر حسن فرج زاده جلالی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 2
سه شنبه صبح دکتر پریسا ایزدپناهمتخصص قلب وعروق
سه شنبه عصردکتر فاطمه صفائی متخصص قلب وعروق
سه شنبه صبح دکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر لعیا حجتی متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر محمدرضا محمدی پور جراح مغز و اعصاب
سه شنبه صبح دکتر محمد سام زاده فوق تخصص اورولوژی
سه شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
سه شنبه عصر ( 2 الی 5 عصر)دکتر جواد ذوقیمتخصص اطفال و کلینیک ختنه
سه شنبه صبح دکترکوروش فاتح جراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه صبح دکترمسعود مختاریجراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه عصر ( 2الی 4 عصر)دکتر بابک برزوجراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه صبح دکتر مینا ایمانزاده جراح عمومی و زیبایی
سه شنبه صبح دکتر محمدرضا مقیمیفوق تخصص پلاستیک و زیبایی و ترمیمی
سه شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوائی سنجی
سه شنبه صبحدکتر الهام کاملیروانپزشک
چهارشنبه صبح دکتر مارال صالحیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه عصر دکتر مارال صالحیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه صبح دکتر مرجان قاجاریه جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
چهارشنبه صبح دکتر لیلا ایمانیمتخصص قلب و عروق
چهارشنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
چهارشنبه صبح دکتر مهران شفیعی متخصص مغز و اعصاب
چهارشنبه صبح دکتر علیرضا نوری متخصص اورولوژی
چهارشنبهصبحدکتر محسن علیجانیمتخصص عفونی
چهارشنبه عصر ( 1 الی 3 ظهر )دکتر ناصر کوخایی فوق تخصص ریه
چهارشنبه صبح دکتر محمود سلطانی فوق تخصص نوزادان
چهارشنبه عصر ( 2 الی 4 عصر)دکتر علیرضا مینازادهمتخصص اطفال
چهارشنبه صبح دکتر بابک برزوجراح و متخصص ارتوپدی
چهارشنبه صبح دکتر مرتضی کیاموسوی جراح عمومی و زیبایی
چهارشنبه صبح آقای امیدنیک اندیش شنوایی سنجی
پنج شنبه صبح دکتر شهلا شفیعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه عصر دکتر شهلا شفیعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه صبحدکتر محمد فلاح رودپیشیجراح ارتوپدی
پنج شنبه صبح دکتر علیرضا کاوه متخصص قلب و عروق
پنج شنبه صبح دکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
پنج شنبه عصر (1 الی 3 ظهر)دکتر الهام ماهودیمتخصص اطفال
پنج شنبه صبح دکتر جراح عمومی
پنج شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی