آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

ایام هفتهساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبه صبحخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبه عصرخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
شنبهصبحخانم دکتر اخباریاطفال
شنبهصبحآقای دکتر بهشاد تخصص ارتوپدی
شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراجی عمومی
شنبهعصرآقای دکتر محرابی قلب
شنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
شنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
شنبهعصرآقای دکتر قادریمتخصص اعصاب و روان
شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهعصرخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
یکشنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
یکشنبهصبحآقای دکتر محمودیفوق تخصص هیپ (لگن)
یکشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
یکشنبهعصرآقای دکتر شیبانیجراحی عمومی
یکشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
یکشنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
یک شنبهصبحآقای دکتر غیاثی آنکولوژیست و رادیوتراپیست
یکشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحخانم دکتر پویاژنتیک
دوشنبهصبحخانم دکتر شریعتی زنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهعصرخانم دکتر شریعتیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
دوشنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
دوشنبهصبحآقای دکتر ولی پوراورولوژی
دوشنبهصبحآقای دکتر بهشادارتوپدی
دوشنبهصبحآقای دکتر رازقیانیجراحی عمومی
دوشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه و رژیم درمانی
سه شنبهصبحخانم دکتر معینیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهعصرخانم دکتر معینیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهصبحآقای دکتر جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
سه شنبهصبحخانم دکتر اخباریاطفال
سه شنبهصبحخانم دکتر حجتیداخلی و غدد
سه شنبهصبحآقای دکتر سام زادهاورولوژی
سه شنبهصبحآقای دکتر آقاپورمتخصص ارتوپدی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
سه شنبهظهر آقای دکتر احسان زارعچشم
سه شنبهصبحآقای دکتر فرهنگی گوش و حلق و بینی
سه شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
چهارشنبهصبحخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهعصرخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهصبحآقای دکتر اخباریاطفال
چهارشنبهصبحآقای دکتر نوریاورولوژی
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
چهارشنبهصبحآقای دکتر کیاموسویجراحی عمومی
چهارشنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
چهارشنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
چهارشنبهصبحآقای دکتر شفیعینورولوژیست(متخصص بیماری های مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحآقای دکتر محمدپورنوروسرجری(جراح مفز و اعصاب)
چهارشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه و رژیم درمانی
چهارشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
پنج شنبهصبحخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهعصرخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
پنج شنبهصبحآقای دکتر نژادگشتیارتوپدی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
پنج شنبهظهرآقای دکتر احسان زارعچشم
پنج شنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
پنج شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی