آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

روزساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبهصبحدکتر حکیمه گنجیجراح و متخصص زناندرمانگاه 1
شنبهعصر دکتر حکیمه گنجی جراح و متخصص زناندرمانگاه 1
شنبه صبح دکتر الهام صدیقی مقدم جراح و متخصص زنان
شنبه صبح دکتر محمدعلی محرابیفوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
شنبه صبح دکتر سیروس عزیزیمتخصص طب فیزیکی
شنبه عصر دکتر جمشید قادریروانپزشک
شنبه صبحدکتر پرویز اردونیمتخصص داخلی/آندوسکوپی
شنبهعصر دکتر الهه یزدانیمتخصص داخلی
شنبهصبح دکتر محمود سلطانیفوق تخصص نوزادان
شنبه صبح دکتر وحید بهشاد متخصص ارتوپدی
شنبهصبحدکتر مجید رضایی طاویرانیجراح عمومی و زیبایی
شنبه صبح دکتر فربود کلانتری جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
شنبهصبحدکتر محسن علیجانیمتخصص عفونی
شنبهصبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
یکشنبهصبحدکتر آذرمیدخت شجاعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهظهر دکتر زهرا خلجفوق تخصص نازاییدرمانگاه 2
یکشنبهعصر دکتر آذرمیدخت شجاعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهصبحدکتر فاطمه صفائیمتخصص قلب و عروق
یکشنبهصبحدکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
یکشنبهصبحدکتر رضا جاودانی جراح مغز و اعصاب
یکشنبه صبح دکتر موسی خراسانیفوق تخصص نوزادان
یکشنبهصبحدکتر مینا ایمانزادهجراح عمومی و زیبایی
یکشنبهصبحدکتر مازیار سلیمیجراح اورولوژی
یکشنبهصبحآقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
دوشنبه صبح دکتر معصومه سبزه واریجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه صبحدکتر گیتی سیدقیاسیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
دوشنبه عصر دکتر معصومه سبزه واریجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه صبح دکتر لیلا ایمانی متخصص قلب و عروق
دوشنبه عصر دکتر فاطمه صفائی متخصص قلب و عروق
دوشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی /آندوسکوپی
دوشنبه عصردکتر الهه یزدانیمتخصص داخلی
دوشنبه صبح دکتر بهرام بیرامی متخصص اطفال
دوشنبهصبح دکتر مسعود مختاری جراح و متخصص ارتوپدی
دوشنبه صبح دکتر سیدعلی جزائریجراح عمومی و زیبایی
دوشنبه عصردکتر حسین تاروردی زاده جراح عمومی و زیبایی
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبه صبح دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه عصر دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه صبح دکتر حسن فرج زاده جلالی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 2
سه شنبه صبح دکتر فاطمه صفائی متخصص قلب وعروق
سه شنبه صبح دکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر محمدرضا محمدی پور جراح مغز و اعصاب
سه شنبه صبح دکتر محمد سام زاده فوق تخصص اورولوژی
سه شنبه صبح دکتر لعیا حجتی متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
سه شنبه صبح دکتر کوروش فاتح جراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه صبح دکتر مینا ایمانزاده جراح عمومی و زیبایی
سه شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوائی سنجی
چهارشنبه صبح دکتر مریم جعفری جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه عصر دکتر مریم جعفری جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه صبح دکتر مرجان قاجاریه جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
چهارشنبه صبح دکتر لیلا ایمانیمتخصص قلب و عروق
چهارشنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
چهارشنبه صبح دکتر مهران شفیعی متخصص مغز و اعصاب
چهارشنبه صبح دکتر علیرضا نوری متخصص اورولوژی
چهارشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی / آندوسکوپی
چهارشنبه صبح دکتر محمود سلطانی فوق تخصص نوزادان
چهارشنبه صبح دکتر بابک برزوجراح و متخصص ارتوپدی
چهارشنبه صبح دکتر مرتضی کیاموسوی جراح عمومی و زیبایی
چهارشنبه صبح آقای امیدنیک اندیش شنوایی سنجی
پنج شنبه صبح دکتر شهلا شفیعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه صبح دکتر نجمه شیامی زادهجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
پنج شنبه عصر دکتر شهلا شفیعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه صبحدکتر مسعود مختاریجراح ارتوپدی
پنج شنبه صبح دکتر علیرضا کاوه متخصص قلب و عروق
پنج شنبه صبح دکتر اکرم کریم یار متخصص داخلی
پنج شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
پنج شنبه صبح دکتر مینا ایمان زاده جراح عمومی
پنج شنبه صبح دکتر مرتضی نادرانچشم پزشک
پنج شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی