العنوان: ياخشي أباد ، طريق توندوغان السريع ، جسر بصير ، ساحة بهنامير ، شارع بهناميار - مركز المستشفى: 91320002-021

قسم التمریض

مدیر التمریض
میرقاسم قاسم زاده

 

المشرفین
محمودنظامی داود تاریقلی عالم ایمانی مریم نظامپور فاطمه عزیزی سکینه محمدیان

 

رئیس قسم الممرضات القسم
فاطمه یوسیلیانی غرفه جراحیه
تهمینه رستمیان بلوک زایمان
فاطمه یوسیلیانی CSR
فاطمه ربیعی داخلی – جراحی
معصومه عباسی نساء
نوشین دلیری فرأطفال
مریم نظامپور ICU
CCU
رقیه حسن نژاد اورژانس
فاطمه رضوانی غسیل الکلى
سکینه زنگنه عیادات