العنوان: ياخشي أباد ، طريق توندوغان السريع ، جسر بصير ، ساحة بهنامير ، شارع بهناميار - مركز المستشفى: 91320002-021

المجموعه الأسری

اسم القسم

رئیس قسم القسم سوپروایزر بخش
آزمایشگاه الدکتور فرزانه نظری مهدی نوریان
تصویر الدکتور حسین زارعی معصومه اسدی
صیدلیه الدکتور علی رستگاری نسرین حسنی