آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

گروه پاراکلینیک

نام بخش

مدیر بخش سوپروایزر بخش
آزمایشگاه دکتر فرزانه نظری مهدی نوریان
تصویربرداری دکتر سید مهدی حاجی میرزایی معصومه اسدی
داروخانه دکتر علی رستگاری نسرین حسنی