آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان:91320002-021

برنامه هفتگی درمانگاه

ایام هفتهساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبه صبحخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبه عصرخانم دکتر کدخدایانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
شنبهصبحخانم دکتر حکمتزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
شنبهصبحآقای دکتر بیرامیاطفال
شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
شنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراجی عمومی
شنبهصبحآقای دکتر صالحی قلب
شنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
شنبهصبحآقای دکتر عزیزیطب فیزیکنوارعصب و عضله
شنبهعصرآقای دکتر قادریمتخصص اعصاب و روان
شنبهصبحخانم دکتر سلامتیسونوگرافی
شنبهصبحخانم دکتر سبطیسونوگرافی
شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
یکشنبهصبحخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهعصرخانم دکتر گنجیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
یکشنبهصبحخانم دکتر رامزیزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
یکشنبهصبحخانم دکتر روزبهانیاطفال
یکشنبهصبحآقای دکتر کلهری اورولوژی
یکشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
یکشنبهصبحآقای دکتر فرهادیارتوپدی
یکشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراجی عمومی
یکشنبهعصرآقای دکتر شیبانیجراجی عمومی
یکشنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
یکشنبهعصر خانم دکتر ایمانی قلب
یکشنبهصبحآقای دکتر امیریمتخصص اعصاب و روان
یکشنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
یک شنبهصبحآقای دکتر غیاثی آنکولوژیست و رادیوتراپیست
یکشنبهصبحآقای دکتر زارعیسونوگرافی
یکشنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه
یکشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
دوشنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهعصرخانم دکتر ایمانزادهزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
دوشنبهصبحخانم دکتر محمدی فوق تخصص اطفال
دوشنبهصبحآقای دکتر ولی پوراورولوژی
دوشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
دوشنبهصبحآقای دکتر وزیریداخلی
دوشنبهصبحآقای دکتر بهشادارتوپدی
دوشنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
دوشنبهصبحآقای دکتر ابوئیقلب
دوشنبهعصر خانم دکتر صفائیقلب
دوشنبهعصرآقای دکتر موسوینورولوژیست
دوشنبهصبحآقای دکتر حسین زارعیسونوگرافی
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبهصبحآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهعصرآقای دکتر حسن جلالیزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
سه شنبهصبحخانم دکتر سیدی زنان و زایماندرمانگاه زنان 2
سه شنبهصبحخانم دکتر رمزیاطفال
سه شنبهصبحآقای دکتر سام زادهاورولوژی
سه شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
سه شنبهصبحآقای دکتر محمدیانارتوپدی
سه شنبهصبحخانم دکتر ایمانزادهجراحی عمومی
سه شنبهصبحخانم دکتر صفاییقلب
سه شنبهعصرخانم دکتر ایمانی قلب
سه شنبهظهر آقای دکتر احسان زارعچشم
سه شنبهصبحآقای دکتر فرهنگی گوش و حلق و بینی
سه شنبهصبحخانم دکتر حسین زارعی سونوگرافی
سه شنبهصبحخانم ایبک آبادیتغذیه
سه شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
چهارشنبهصبحخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهعصرخانم دکتر رحمتیانزنان و زایماندرمانگاه زنان 1
چهارشنبهصبحخانم دکتر جعفریزنان و زایماندرمانگاه زنان 2
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشایخیاطفال
چهارشنبهصبحآقای دکتر نوریاورولوژی
چهارشنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
چهارشنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
چهارشنبهصبحآقای دکتر کیاموسویجراحی عمومی
چهارشنبهصبحخانم دکتر ایمانیقلب
چهارشنبهعصرآقای دکتر جهانگیریقلب
چهارشنبهصبحخانم دکتر سبطیسونوگرافی
چهارشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
پنج شنبهصبحخانم دکتر جعفری زنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهعصرخانم دکتر جعفری زنان و زایماندرمانگاه زنان 1
پنج شنبهصبحخانم دکتر محمدیفوق تخصص اطفال
پنج شنبهصبحآقای دکتر حبیبیداخلی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مشیریارتوپدی
پنج شنبهصبحآقای دکتر مظهریجراحی عمومی
پنج شنبهصبحخانم دکتر هاشمیانجراحی عمومی (بیماری های پستان)
پنج شنبهصبحخانم دکتر صفائیقلب
پنج شنبهظهرآقای دکتر احسان زارعچشم
پنج شنبهصبحآقای دکتر فرهنگیگوش و حلق و بینی
پنج شنبهصبحآقای دکتر غیاثی آنکولوژیست و رادیوتراپیست
پنج شنبهصبحآقای دکتر انصاریسونوگرافی
پنج شنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی